Kurv  

Ingen varer

0.00 DKK Forsendelse
0.00 DKK Moms
0.00 DKK I alt

Priserne er inklusiv moms

Til betaling

Kategorier

Nyhedsbrev

Levering

Leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og

leveringsbetingelser for Mul10 Metal A/S

 

1. ANVENDELSE

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Mul10 Metal, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. TILBUD & ORDREINDGÅELSE

Er intet andet aftalt, er ethvert tilbud uforbindende og sælgernes bekræftelse forbeholdt. Leverance sker i henhold til sælgerens ordrebekræftelse og omfatter det i ordrebekræftelsen nærmere speci­ficerede. Eventuel leveringstid regnes fra det tidspunkt, da skriftlig ordrebekræftelse er afgivet. Eventuel overskridelse af leveringstermin berettiger ikke køber til erstatning

 

3. LEVERING

Med mindre andet er aftalt sker levering ab fabrik, hvorfor forsendelse sker på købers regning og risiko. Fragtfri levering i Danmark ved køb over kr. 4.000,- ekskl. moms.

 

4. FORCE MAJEURE

I tilfælde af indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet såsom strejke eller lockout, ved forsinkelse udenfor sælgerens kontrol af materialeleverancer, eller på grund af manglen de kvali­ceret arbejdskraft, samt i tilfælde af krig, blokade, uforudseelige sammenbrud i produktionsanlægget, udsættes leveringen uden ansvar for sælger med et til forsinkelsen svarende tidsrum. Køber kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art for driftstab eller lignende, ligesom forsinkelsen ikke berettiger køber til at hæve købet.

 

5. PRIS & BETALING

Er en ordre, eller en del heraf, bekræftet for en levering senere end 2 måneder fra bekræftelsens dato, forbeholde sælger sig ret til at debitere leveringsdagens pris såfremt denne måtte være højere. Hvor intet andet er aftalt, er betalingsbetingelser 14 dage netto. Ved betaling efter forfald beregnes rente 2 % pr. påbegyndt måned. Sælger forbeholder sig ret til at ændre aftalte betalingsbetingelser, såfremt der opstår begrundet formodning om en svækkelse af købers betalingsevne. Enhver forsinkelse med betaling giver sælger ret til at suspendere videre levering, og i øvrigt at frigøre sig for, enhver af det kontraktlige forhold til køberen, aftalte forpligtelse. Eventuelle modkrav eksempelvis hidrørende fra reklamation vedrørende det leverede, berettiger ikke køber til at tilbageholde nogen del af betalingen.

 

6. ANSVAR FOR MANGLER

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber senest 8 dage efter manglen er, eller burde være opdaget, give sælger meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke har reklameret som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Dette skal ske før varen tages i anvendelse. I tilfælde af fejl eller mangler er Mul10 Metal A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe disse ved efter Mul10 Metal’s valg at foretage reparation eller udskiftning. Dog bortfalder ethvert ansvar for leverede varer senest 5 år efter levering af varerne. Udover ovenstående bærer Mul10 Metal intet ansvar for mangler. Dette gælder således ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre indirekte tab og omkostninger.

 

7. ANNULLERING & RETURRET

Annullering eller ændring af ordre vil kunne accepteres, såfremt fabrikationen efter sælgers skøn ikke er for vidt fremskreden. Enhver ændring er først gyldig efter, at skriftlig bekræftelse herpå foreligger. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. Varerne skal være ubrugte i mangelfri stand. Specielt fremstillet varer tages ikke retur. Godkendte varer krediteres normalt med fradrag på 20 % af indkøbsprisen ekskl. moms.

 

8. PRODUKTANSVAR

Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

a) på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens materiellet er i køberens besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift , som gælder i sælgerens land.

Vi modtager Mastercard, Visakort, dankort, edankort samt bankoverførsel -- Webdesign og shopløsning ved tilsted.com